14 01 04 05 06 07 03 15 10 09 12 13 11 08

 

 

 UnitedStates

ایالات متحده

Dominica

دامینیکا

Malta

مالتا

 Singapore

سنگاپور

Australia

استرالیا

United Kingdom 

انگلستان

 CANADA

کانادا

NewZealand

نیوزیلند

Switzerland

سوئیس

PERU

پرو

Panama پاناما

Austria

اتریش

St-Kitts سینت کیتس

 Antigua--Barbuda

 انتیگا باربودا

Argentina آرژانتین

 

 

 

مالتا

Malta 

بدنبال تصویب قانون تازه شهروندی در مالتا، به افراد شایسته ای که ، پس از گذراندن بررسی بسیار دقیق پیشینه، مبلغ هنگفتی به صندوق گسترش ملی اینکشور اهدا کنند، شهروندی و گذرنامه داده خواهد شد که با این گذرنامه میتوانند در مالتا یا هر کشور اروپائی زندگی و کار کنند. کمترین مقدار اهدا کمک به صندوق گسترش ملی بگونه زیر است:
فرد اصلی درخواست کننده: ششصدوپنجاه هزار یورو
همسر و یا فرزندان زیر هیجده سال: هریک بیست و پنج هزار یورو
فرزندان میان
هیجده تا بیست و پنج ساله و یا پدر یا مادر درخواست کننده، چنانچه بیش از پنجاه و پنج سال داشته باشند:
هریک پنجاه هزار یورو
هزینه بررسی پیشینه:
درخواست کننده هفتهزار و پانصد
همسر، فززندان بالغ، پدر و مادر درخواست کننده: هریک پنجهزار یورو
فرزندان میان سیزده تا هیجده ساله: هریک سه هزار یورو
 

malta2 

مالتا از شش جزیره تشکیل شده که در دریای مدیترانه و در هشتاد کیلومتری جنوب خاوری جزیره سیسیلی ایتالیا قرار دارد. این کشور کوچک دردرازای تاریخ نقش استراتژیک چشمگیری داشته است.  

نام پایتخت این کشور است. Valleta وایتا (وا- یه- تا)

مردم در مالتا به زبانهای انگلیسی و مالتائی سخن میگویند. پهنه اینکشور رویهمرفته سیصد و شانزده کیلومترمربع میباشد. آب و هوای مالتا مدیترانه ای و در زمستانها دلخواه (بیست و سه درجه در روز و شانزده درجه در شب) و در تابستانها گرم (سی و چهار درجه در روز و بیست درجه در شب) میباشد.

malta3

 

مالتا از شش جزیره تشکیل شده که در دریای مدیترانه ودر هشتاد کیلومتری جنوب خاوری جزیره سیسیلی ایتالیا قرار دارد. این کشور کوچک دردرازای تاریخ نقش استراتژیک چشمگیری داشته است.

 

malta4